กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นขออนุญาตหรือติดต่อกับกรมทรัพยากรธรณี