กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับกอง

ประกาศเจตนารมณ์ - สำนักงานเลขานุการกรม

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองทรัพยากรแร่

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองเทคโนโลยีธรณี

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองธรณีวิทยา

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กลุ่มตรวจสอบภายใน

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ - กลุ่มงานนิติการ

ดูรายละเอียด