กรมทรัพยากรธรณี

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 55 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 73

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี