กรมทรัพยากรธรณี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. 2566