กรมทรัพยากรธรณี

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

PDF Title