กรมทรัพยากรธรณี

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์บริการประชาชน

อธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ผู้ตรวจราชการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนแผนและประเมินผล

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนงานคลัง

ส่วนการพัสดุ

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

ฝ่ายสารบรรณ

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ธรณีพิบัติภัย

กองธรณีวิทยา

กองทรัพยากรแร่

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

กองเทคโนโลยีธรณี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน