กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์บริการประชาชน

อธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

ผู้ตรวจราชการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนแผนและประเมินผล

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนงานคลัง

ส่วนการพัสดุ

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

ฝ่ายสารบรรณ

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ธรณีพิบัติภัย

กองธรณีวิทยา

กองทรัพยากรแร่

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

กองเทคโนโลยีธรณี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน