กรมทรัพยากรธรณี

กลุ่มนิติการ

กลุ่มนิติการ

กลุ่มนิติการ

กลุ่มนิติการ

กลุ่มนิติการรายชื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการ

  1. นายธีรพงษ์ ทองมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
  2. นายพรพรหม ปานหนู นิติกรปฏิบัติการ
  3. นายฉัตรภิวัฒน์ คำพันธุ์ นิติกรปฏิบัติการ
  4. นายวสันต์ บัวอ่อน นิติกร
  5. นางสาวกานต์พิชชา เลิศเรืองฤทธิ์ นิติกร
  6. นางสาวนภัสกร อั๋นพราม นิติกร
  7. นางสาวอารียา สมรักษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  8. นายชิติพัทธ์ วงษ์มณีฉาย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มนิติการ
ที่อยู่ : 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. : 02-621-9851
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม