กรมทรัพยากรธรณี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล
 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ วิเคราะห์ประเมินผลการบริหาร การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจโดยคำนึงถึงระบบการควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและป้องปรามไม่ให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
4. ติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
 
5. ติดตามการตรวจสอบ เสนอแนะ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนางานการตรวจสอบภายในและบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายอำนวยการ
 
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไปและงานประชุมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 2. ปฏิบัติงานการบริหารบุคคล 3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ 4. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และยานพาหนะ 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ : 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. : 02-621-9855, 02-621-9707
โทรสาร : 02-621-9527
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน

งานจริยธรรม