กรมทรัพยากรธรณี

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดําบรรพ์และ ซากดึกดําบรรพ์ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานซากดึกดําบรรพ์ รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดําบรรพ์

(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดําบรรพ์ และซากดึกดําบรรพ์

(๒) ทําหน้าที่เลขานุการและให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) พัฒนาและปรับปรุงกลไกและระบบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนมาตรฐานและข้อมูลซากดึกดําบรรพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์ รวมทั้งออกแบบพัฒนาและปรับปรุง ระบบการรวบรวม จัดเก็บ และรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดําบรรพ์ในระดับประเทศ

(๒) จัดทํา นําเข้า จัดเก็บข้อมูล ในระบบทะเบียนแหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์

(๓) เผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ และซากดึกดําบรรพ์

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดําบรรพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) กํากับดูแลและติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ แหล่งซากดึกดําบรรพ์ และการประกาศเขตสํารวจ และศึกษาวิจัยแหล่งซากดึกดําบรรพ์

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ติดต่อหน่วยงานกองงคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

หน่วยงานโทรศัพท์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์02-621-9639
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป02-621-9842
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์02-621-9645
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและข้อมูลซากดึกดำบรรพ์02-621-9845
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดำบรรพ์02-621-9847
E-Mail : [email protected] 

งานจริยธรรม