กรมทรัพยากรธรณี

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

เครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย

  • เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน Link
  • เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน Link

เอกสารเผยแพร่

  • สมุดแผนที่รอยเลื่อนมีพลัง Download
  • แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม ประเทศไทย_ปรับปรุง 2563 Download
  • แผนที่รอยเลื่อนมีพลัง_ปรับปรุง มีนาคม 2563 Download
  • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศ_ปรับปรุง Download

งานอบรมและโครงการสัมมนาต่างๆ

การดำเนินงาน การเก็บข้อมูล สำรวจภาคสนาม

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

แผ่นเปลือกโลกขยับตัวส่งผลต่อรอยเลื่อนมีพลัง

สาเหตุที่ทำให้ถูกกัดเซาะชายฝั่ง

หน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติธรณีพิบัติภัย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป

โครงสร้างองค์กร

แผนที่กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

งานจริยธรรม