กรมทรัพยากรธรณี

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
ภารกิจกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
โครงสร้างกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีโครงสร้างกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

แผนที่การเดินทางมายัง กรมทรัพยากรธรณีรูปภาพของกรมทรัพยากรธรณีกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

ที่อยู่ : 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. : 02-621-9552
E-Mail: [email protected]
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Analytical Balance

FTIR

SEM

Brightness

Micro XRF

XRD

ED-XRF

Polar-Micro

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

GF-AAS

UV-Vis

WD-XRF

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ICP-OES

ISE

LA-ICP-MS

GF-AAS

เกณฑ์การขอรับบริการ
Info_ตะกอนธารน้ำ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

 

สถิติการให้บริการ

  1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  3. สรุปผลการดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  5. สรุปผลการดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  6. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2566
  7. สรุปผลการดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  8. สถิติการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  9. สถิติการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างของกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม
  10. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึง 28 สิงหาคม 2566)

งานจริยธรรม