กรมทรัพยากรธรณี

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(๒) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมาตรการเกี่ยวกับ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกํากับ ดูแล ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการ

(๓) จําแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย และมลพิษ ตลอดจนพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู

(๔) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๔ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จัดทํานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี
(๒) ปรับปรุง แก้ไข และปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(๓) ให้ข้อมูลเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนและประเมินผล (หมายเหตุ: ตามคำสั่ง ทธ.ที่ 124/2564) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ
(๒) ตรวจติดตาม รายงานผล วิเคราะห์ระดับความสำเร็จและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(๓) ดำเนินการสนับสนุนการตรวจราชการ

ส่วนติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานในสังกัด
(๒) บริหารและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
(๓) ประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศตามพันธกรณีหรือ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรธรณี
(๒) เสนอแนะนโยบาย ความเห็น ท่าทีในการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศ และเสนอผู้แทน เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศ
(๓) พัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเผยแพร่งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสุภาภรณ์ วรกนก

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
Tel. 02-621-9810
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางวรรณี เต็มสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายแผนและบริหารทั่วไป
Tel.02-621-9809
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสถาพร กาวิเนตร

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
Tel. 02-621-9814
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวดรุณี เจนใจ

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์
Tel. 02-621-9816
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวจันทร์แรม พุทธเสม

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
Tel. 02-621-9819
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวกนกวรรณ เทียนเย็น

ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล
Tel. 02-621-9549
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ติดต่อหน่วยงานกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม