กรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2566

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายใน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่าย , ข้อมูลสารสนเทศของกรม

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของศูนย์

(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ แนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม

(๒) ศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตามกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) ประสานดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง และเป็นเลขานุการคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศแผนที่และห้องสมุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยของประเทศ

(๒) พัฒนา จัดทําระบบ และผลิตแผนที่ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยของประเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล

(๓) ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแผนที่ และบริหารจัดการห้องสมุด

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานและระบบงานสารสนเทศประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจ

(๒) บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศของกรม

(๓) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

(๔) ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • งบลงทุน
  • งบดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • งบลงทุน
  • งบดำเนินงาน
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางธัญญธร โทนรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel. 02-621-9690
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาววิรัตนา ปานอินทร์

หัวหน้าฝ่ายแผนและบริหารทั่วไป
Tel. 02-3542517
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวอังศุมาลิน พันโท

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel. 02-6219717
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายกิตติ ขาววิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุด
Tel. 02-6219720
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
นางสาวจุฬาณี โกวิทยา
ผู้อำนวยการส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel. 02-6219710

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

คณะทำงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ : อาคารบุษราคัม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. : 02-621-9696 ถึง 98
 
 
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม