กรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๑ ส่วน ๑ พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุงานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของสํานักงาน (๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายสํารวจทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) สนับสนุนการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ (๒) สนับสนุนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงในพื้นที่รับผิดชอบ (๓) ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบ (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ในระดับภูมิภาค (๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ในระดับภูมิภาค (๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานการดําเนินการ เหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย (๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค (๕) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ลำปาง)
ที่อยู่ : 414 หมู่ 3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทร. : 054-282-159
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

งานจริยธรรม