กรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกรม

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า นโยบาย และผลงานของกรม

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในกรม

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม

โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๖ ส่วน ประกอบด้วย

ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม

(๒) ทําหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก

(๓) งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทําลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาด ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

(๒) ควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

(๓) ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ของทางราชการ ซ่อมแซม บํารุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการ และน้ํามันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนช่วยอํานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสําคัญของเอกสารก่อนที่จะนําเสนอผู้บริหาร

(๒) ทําหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานอื่น

(๓) งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน งานสวัสดิการ งานควบคุมภายในและงานพิธีต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรธรณี

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินงานด้านศูนย์บริการประชาชน การเผยแพร่ภารกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

(๒) ประมวลกิจกรรม แผน และผลงาน ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน

(๓) ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

(๔) จําหน่ายเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ หนังสือ เอกสารประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรธรณี

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง โครงสร้าง การกําหนดตําแหน่ง และการจัดระบบงาน

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนตําแหน่ง และการออกจากราชการ

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน บําเหน็จความชอบ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม การรักษาวินัยและจรรยาข้าราชการและการคุ้มครองระบบคุณธรรม

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GEMIS)

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติเงินประจํางวด การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(๓) การจัดการเงิน การตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษา เงินทุกประเภทของกรม เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(๔) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีส่วนราชการของกรม

(๕) เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี

(๖) ตรวจสอบใบสําคัญขอเบิกเงินเบิกจ่ายเงินกองทุนในระบบ GFMIS และให้คําปรึกษาและสอบทาน การจัดทําบัญชีกองทุน

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานการจัดหา พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(๒) การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจําหน่ายพัสดุ ให้คําปรึกษาข้อเสนอการปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดทํารายงานผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) การจัดทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทําทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การตรวจสอบจัดทํารายงานพัสดุประจําปี การซ่อมบํารุงรักษาพัสดุ

(๔) ตรวจสอบจัดทําเอกสารสําคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการ PO ในระบบ GFMIS

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว

เลขานุการกรม
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางนนทกร ช้างเนียม

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายภาสวิชญ์ จุลมูล

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายพงษกร กังวาลย์

ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการ
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางกฤชภา จิรลักข์

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
นายพงษกร กังวาลย์
ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวมยุรี ธรรมานุสาร

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายเอนก ขาวสุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ

1. คณะกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการ

3. คณะทำงาน

4. อื่นๆ

1. ด้านพัสดุ

2. ด้านการเงิน/การคลัง

3. ด้านทรัพยากรบุคคล

4. ด้านอื่นๆ

5. ระเบียบ

6. ประกาศ

1. คู่มือ

2. แนวทางปฏิบัติ

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

3. อื่นๆ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานเลขานุการกรม 02-621-9529
       ส่วนประชาสัมพันธ์ 02-621-9601 ถึง 5
       ส่วนทรัพยากรบุคคล 02-621-9590 ถึง 9
       ส่วนงานคลัง 02-621-9570 ถึง 9
       ส่วนการพัสดุ 02-621-9580 ถึง 9
       ฝ่ายช่วยอำนวยการ 02-621-9538 ถึง 9
       ฝ่ายสารบรรณ 02-621-9532 ถึง 5
       ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 02-621-9787 ถึง 9
E-mail : [email protected] อาคารเพชร ชั้น 1 กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม