กรมทรัพยากรธรณี

อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง

2564-2565

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสมหมาย เตชวาล

2561-2564

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายทศพร นุชอนงค์

2559-2561

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

2557-2558

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายปราณีต ร้อยบาง

2555-2557

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล

2554-2555

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุก

2554-2554

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ

2553-2554

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุก

2552-2553

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์

2551-2552

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

2549-2551

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์

2545-2549

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายนภดล มัณฑะจิตร

2544-2545

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์

2543-2544

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายนภดล มัณฑะจิตร

2539-2543

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายปรีชา อรรถวิภัชน์

2536-2539

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ

2536-2536

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายเจริญ เพียรเจริญ

2535-2536

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

2531-2535

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายศิววงศ์ จังคศิริ

2525-2531

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ดร. ประภาส จักกะพาก

2522-2525

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

2519-2522

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสมาน บุราวาศ

2514 - 2519

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายวิชา เศรษฐบุตร

2498 - 2514

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายปฐม คชเสนี

2491 - 2498

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายประวัติ สุขุม

2489 - 2491

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หลวงจรัญสนิทวงศ์
(ม.ล. จรัญ สนิทวงศ์)

2487 - 2489

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ม.ล. อุดม สนิทวงศ์

2486 - 2487

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ
(สุณี สุวรรณประทีป)

2485 - 2486

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พลตรีพระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)

2484 - 2484

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)

2481 - 2483

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หลวงเดชสหกรณ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)

2481 - 2481

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)

2479 - 2481

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยาอัชราชทรงศิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)

2476 - 2478

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ระพีพัฒน์

2475-2476

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยาพิทักษ์โลหพิตร
(เอ๋งยู โตกะหุต)

2472 - 2475

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยาสีหพงศ์เพ็ญภาค
(ม.ร.ว. ประเวศ ชุมสาย)

2463 - 2471

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยากสิภูมิพิทักษ์
(เจิม สาริกานนท์)

2456 - 2463

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยาพิษณุแสน
(โซเทียนเตียน จาติกวนิช)

2455 - 2456

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยาประชาชีพบริบาล
(แย้ม แสงชูโต)

2452 - 2455

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยามหาอำมาตยาธิบดี
(เส็ง วิริยศิริ)

2449 - 2452

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Henry G. Scott

2441 - 2449

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

R.S Coolnich

2441 - 2441

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

H. Warrington Smyth

2437 - 2441

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

W.D. Muller

2435 - 2437

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)

2434 - 2435

องค์กรของเรา