กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2555

การรวบรวม สำรวจ ศึกษา ประเมินแหล่งธรณีวิทยาและกำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจ และประเมินแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดขอนแก่น

ดูไฟล์ PDF

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

ดูไฟล์ PDF

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา พ.ศ. 2555

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 แก่หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ดูไฟล์ PDF

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2555

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม