กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2556

รายงานการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูไฟล์ PDF

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา พ.ศ. 2556

ดูไฟล์ PDF

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

ดูไฟล์ PDF

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย สู่บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

ดูไฟล์ PDF

รายงานความก้าวหน้าในการส ารวจเบื้องต้น แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2551 แก่หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดเชียงราย

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม