กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2559

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 49 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 50 จังหวัดตราด

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย หลักสูตรที่ 51 จังหวัดหนองคาย

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายครูธรณีวิทยา ณ จังหวัดลําปาง

ดูไฟล์ PDF

การปรับปรุงเวปไซต์โครงการ อพ.สธ.-กรม ทรัพยากรธรณี ภายใต้เวปไซต์กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ. 2559

ดูไฟล์ PDF

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย กิจกรรม: ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 แก่ชุมชน

ดูไฟล์ PDF

การจัดทำนิทรรศการและแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เรื่อง "ครอบครัวภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ยักษ์คอยาวแห่งหุบเขาภูเวียง" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ดูไฟล์ PDF

การสํารวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดตาก

ดูไฟล์ PDF

งวดงาน

ดูไฟล์ PDF

แผนผัง

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม