กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2566

เอกสารการสำรวจระบบถ้ำไผ่นวลและถ้ำตะคร้อหนาม ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาญจนบุรี

ดูไฟล์ PDF

ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. 2566

ดูไฟล์ PDF

การจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูไฟล์ PDF

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี การบริหารจัดการ จัดตั้ง และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

ดูไฟล์ PDF

รายงานการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 แก่ชุมชน หลักสูตรปกติ พื้นที่จังหวัดสกลนคร

ดูไฟล์ PDF

การปรับปรุงเวปไซต์โครงการ อพ.สธ.-กรมทรัพยากรธรณี ภายใต้เวปไซต์กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ. 2566

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม