กรมทรัพยากรธรณี

การวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง

กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ ควบคุมตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียม โดยได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ จำนวน 8 สถานี ในแบบของเวลา  (Realtime)  เพื่อติดตามตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบพิกัดดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง จาก (Continuous Global Positioning System, CGPS) เพื่อศึกษาการทรุดตัวของพื้นที่ตั้งสถานี

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี