กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ 

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์เพื่อที่ใช้ในการศึกษาแหล่งแร่ที่ถูกปกคลุมอยู่ภายใต้ผิวดินที่ไม่สามารถค้นพบได้ด้วยการสำรวจด้วยวิธีการง่าย ๆ แหล่งแร่แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่ต่างกัน เช่น บางชนิดมีความหนาแน่นสูงมาก บางชนิดสามารถนำไฟฟ้าได้ บางชนิดมีสภาพการเป็นแม่เหล็ก จากคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแร่ดังกล่าว การสำรวจธรณีฟิสิกส์จึงเป็นวิธีการสำรวจอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการสำรวจหาแหล่งแร่ โดยการวัดค่าคุณสมบัติทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เหล่านี้ของหินและสายแร่ในพื้นที่สำรวจ การสำรวจอาจจะอยู่ที่ระดับผิวดิน ผิวน้ำ หรือติดตั้งเครื่องมือสำรวจไว้กับเครื่องบินก็ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดมาได้จากการสำรวจในภาคสนาม จะทำให้เรารู้ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน หิน ภายใต้ผิวโลกทั้งในแนวนอนและแนวลึก อีกทั้งถ้ามีแหล่งแร่อยู่ จะสามารถบอกขอบเขตและรูปร่างขั้นต้นของแหล่งแร่ในระดับลึกได้ ผลดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยในการวางแผนในขั้นตอนการเจาะสำรวจซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ให้มีความถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในแต่ละขั้นตอนการสำรวจ จะขึ้นกับชนิดแร่ที่ต้องการสำรวจและความละเอียดของข้อมูลที่ต้องการสำรวจ

วิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์

บทบาทการสำรวจธรณีฟิสิกส์ของกรมทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี