กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจธรณีเคมีในประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการสำรวจธรณีเคมี โดยการเก็บตัวอย่างตะกอนทองน้ำ นำมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุต่าง ๆ โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นมีเป้าหมายในการกำหนดพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ โดยมีโครงการสำรวจธรณีเคมีอย่างเป็นระบบแบบไพศาลเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนกระทั้งปัจจุบัน

กรมทรัพยากรธรณีเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และ เพิ่มโครงการบูรณาการร่วมกัน โดยนำข้อมูลสำรวจธรณีเคมีเป็นข้อมูลฐาน และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯลฯ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
พื้นที่การสำรวจธรณีเคมีในประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
แผนที่การดำเนินงานสำรวจธรณีเคมี พ.ศ. 2550 - 2569

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี