กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่แสดงที่ตั้งหน่วยงาน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

การเดินทาง สายรถเมล์ : ปอ.159, ปอ.157, 157, ปอ.538, ปอ.44, 44, ปอ.8, 8, 92, 67