กรมทรัพยากรธรณี

02 ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
  1. ผู้บริหารสูงสุด
  2. รองผู้บริหารสูงสุด
 •  แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. ตำแหน่ง
  3. รูปถ่าย
  4. ช่องทางการติดต่อ

URL อ้างอิง : Https://Www.Dmr.Go.Th/Home/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/management/

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หน้าเพจอ้างอิง:

 1. คณะผู้บริหาร