กรมทรัพยากรธรณี

07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

       (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

       (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี/แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี-ระยะ-5-ปี-พ-ศ-2566-2570

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี