กรมทรัพยากรธรณี

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  1. โครงการหรือกิจกรรม
  2. ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  3. งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  4. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 • แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/แผนและงบประมาณ/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/the-fiscal-year-2023-data-collection-report-goes-for-inspection-6-months-prior/

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี