กรมทรัพยากรธรณี

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี (รายงานผลของปี พ.ศ. 2566) ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  3. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
  4. ปัญหา/อุปสรรค
  5. ข้อเสนอแนะ

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/achievement_report/

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี