กรมทรัพยากรธรณี

11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 • แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  1. ชื่องาน
  2. วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
  3. ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
  4. ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service
  5. ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

 1. คู่มือกระบวนการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/วิเคราะห์ตรวจสอบหินแร่และรัตนชาติหรืออัญมณี – กรมทรัพยากรธรณี (dmr.go.th)คู่มือกระบวนการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี – กรมทรัพยากรธรณี (dmr.go.th)

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
 1. คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ 2551
  1. https://www.dmr.go.th/
  2. เลื่อนไปที่ ข้อมูลบริการ เลือก คู่มือประชาชน
  3. คู่มือประชาชน – กรมทรัพยากรธรณี (dmr.go.th)
  4. เลือกคู่มือประชาชนตามรายการที่ต้องการ โดยมีงานบริการตามคู่มือประชาชน จำนวนมากกว่า 10 รายการ เช่น การรับเเจ้งการจัดเเสดงซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี