กรมทรัพยากรธรณี

27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี