กรมทรัพยากรธรณี

บริการดาวน์โหลดแบบรับแจ้งชำระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

1. ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

2. ค่าขายแผนที่

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

3. ค่าขายตัวอย่างแร่และหิน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

4. ตามคำสั่ง หนังสือแจ้ง คำพิพากษาศาล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

5. ค่าขายวัสดุเก่า

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

6. ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน (รายได้แผ่นดิน)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

7. ขายครุภัณฑ์ชำรุดต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

8. ตรวจที่งอกริ่มตลิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

9. ขายหนังสือราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

10. เงินรับฝากอื่น (ค่าไฟฟ้า.ประปา)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

11. ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน (เงินนอกงบประมาณ)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

12. เงินค้ำประกันสัญญา ค้ำประกันซอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

13. ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

14. เงินสนับสนุนเงินทุนวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

15. ลงทะเบียนอบรม (เงินนอกงบประมาณ)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

16. ขายเศษกระดาษจากการทำลายเอกสารเก่า

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

17. เงินสนับสนุนความร่วมมือโครงการต่างๆ (MOU)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

PaySlip เบิกเกินส่งคืน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF