กรมทรัพยากรธรณี

กองทรัพยากรแร่ จัด 5 ส. (Big cleaning day)