กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567

รายการข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567

(Open Data Integrity and Transparent Accessment: OIT 2023)