กรมทรัพยากรธรณี

การเตรียมความพร้อมในการพิจารณาจัดทำงบประมาณหมวดงบลงทุนค่าครุภัณฑ์