กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕