กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน