กรมทรัพยากรธรณี

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2566