กรมทรัพยากรธรณี

แบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัติ (AP Model) เพื่อลดผลกระทบจากพิบัติภัยดินถล่ม