กรมทรัพยากรธรณี

Satisfaction Survey

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี

ตอบแบบสอบถาม
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี