กรมทรัพยากรธรณี

Department of Mineral Resources Risk Management Plan

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

View PDF