กรมทรัพยากรธรณี

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)