กรมทรัพยากรธรณี

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)