กรมทรัพยากรธรณี

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2567