กรมทรัพยากรธรณี

03 อำนาจหน้าที่

  • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
    • * ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

URL อ้างอิง : Https://Www.Dmr.Go.Th/Home/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/vision/

 กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการสํารวจ การตรวจสอบ การศึกษา และการวิจัยสภาพธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกําหนดและการกํากับดูแล เขตพื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวทยาส ิ ิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๒) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่ รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมาตรการ เกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งการกํากับ การดูแล การประเมินผล และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๕) กําหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และซากดึกดําบรรพ์ ของประเทศ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด
โครงสร้างองค์กร