กรมทรัพยากรธรณี

10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    1. ชื่องาน
    2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
    4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

URL อ้างอิง : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี

PDF Title