กรมทรัพยากรธรณี

20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*

*ต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี