กรมทรัพยากรธรณี

23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
  • เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแ
  • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี