กรมทรัพยากรธรณี

24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
    2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
    3. จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี