กรมทรัพยากรธรณี

25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
    1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
    2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
    3. ผลจากการมีส่วนร่วม
    4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
  • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี