กรมทรัพยากรธรณี

26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

 

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
  1. https://www.dmr.go.th/
  2. เลือกลงไป เลือก banner งานจริยธรรม
  3. งานจริยธรรม – กรมทรัพยากรธรณี (dmr.go.th)
  4. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริการ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบยไม่รับของขวัญและของกำหนักทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงในหน้าดังกล่าว
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี